top of page

POPIA
Wet op beskerming van persoonlike inligting, Wet 4 van 2013

Die Protection of Personal Information act (POPIA) is in November 2013 onderteken en gedeeltes het in werking getree in April 2014. Die res van die regulasies het op 1 Julie 2020 in werking getree en instansies (insluitend kerke) moes vanaf 30 Junie 2021 aan alle wetlike vereistes voldoen.

 

Volgens Artikel 14 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996, moet daar voorsiening gemaak word vir elke persoon se reg op privaatheid. Die reg op privaatheid sluit dus ook die reg op die beskerming teen onregmatige verwerking van persoonlike inligting in, o.a. die insameling, berging, verspreiding en gebruik van persoonlike inligting.

 

Die doel vir die versameling en verwerking van persoonlike inligting deur NG Kempton-Hoogland gemeente is om gereelde kommunikasie met ons lidmate moontlik te maak, om kontak met ons kerkaktiwiteit deelnemers te bewerkstellig en maatskaplike en terapeutiese dienste te verskaf op versoek. Daarom is dit noodsaaklik dat daar ‘n proses van veilige en verantwoordbare instandhouding van data moet wees.

 

Artikel 28 van die wet gee spesifiek vir kerke die toestemming om datasubjekte (lidmate) se inligting te mag versamel en te bewaar. NG Kempton-Hoogland gemeente sal slegs die minimum inligting wat benodig word insamel. Hierdie inligting sal beperk word tot die minimum persoonlike inligting, kerklike inligting, en waar nodig finansiële inligting.

 

Hierdie inligting sal slegs aangewend word vir interne kommunikasie en funksionering van die gemeente, soos kommunikasie met gemeentelede oor kerklike aktiwiteite, registrasies vir aktiwiteite en funksies, administrasie van dope, belydenisafleggings en troues, sowel as ampswerk van die predikante, sinodale vereistes en maatskaplike sorg en terapie.

Finansiële inligting (slegs waar van toepassing) sal gebruik word vir die doel van debietorders en maatskaplike sorg, en sal slegs beskikbaar gestel word aan die nodige finansiële en debietorder verwerkings instansies, asook vir die betrokke bedieninings-leier in die geval van maatskaplike sorg.

Gemeentelede kan op enige stadium hulle inligting bevestig, wysig of versoek dat hul geen verdere kommunikasie ontvang nie, deur die kerkkantoor te kontak by hoogland@mweb.co.za

Hendrika van Staden is aangestel as die POPIA inligtingsbeampte vir NG Kempton-Hoogland en is ingevolge die wet by die toepaslike reguleerder geregistreer. Sy kan gekontak word by 011 393 4305 of hoogland@mweb.co.za

Ons gemeente se POPI-wet Handleiding, wat deur die kerkraad goedgekeur is, kan hier afgelaai word.

Die gemeente, as instansie wat lidmate se persoonlike data op rekord hou, moet toestemming van elke lidmaat kry om daardie data op rekord te hou en te gebruik. Ouers en voogde moet ook toestemming verleen dat ons hul minderjarige kinders se data op rekord hou en mag gebruik. Ons vra dus dat u asseblief hierdie vorm sal uitdruk, invul en voor die einde van November terugstuur aan / kom afgee by die kerkkantoor. Vorms sal ook by die kerkkantoor beskikbaar wees. U kan ook elektronies toestemming gee deur die Google Form se skakel volg, dit te voltooi en elektronies in te dien. Baie dankie vir elkeen se samewerking in hierdie verband!

Die volgende vorms is beskikbaar vir lidmate:

Beswaar teen verwerking van persoonlike inligting

Versoek om regstelling of skrapping van persoonlike inligting of vernietiging of skrapping van rekord van persoonlike inligting.

Aansoek om die toestemming van ‘n data-subjek vir die verwerking van persoonlike inligting vir die doel van direkte bemarking.

bottom of page